مخارج شخصی برای تحصیل در چین

هزینه خوابگاه: هزینه خوابگاه به صورت شریکی در حدود 7 تا 8 دلار و در صورت تکی بین 12 تا 13 دلار در روز می باش

مقرری ماهیانه: بین 350 تا 1000 دلار در ماه

مخارج زندگی: بسته به دانشجویان از 200 تا 500 دلار  در ماه